بازگشت به صفحه اصلی
معرفی بیمه‌ها - بیمه اتومبیل - سرنشین
بیمه سرنشین

معرفی بیمه ­نامه

بیمه نامه حوادث راننده که از طریق بیمه نامه شخص ثالث ارائه می گردد، یکی از پوششهای بیمه ای است که برای راننده مسبب حادثه وسایلنقلیه آرامش خاطر را به ارمغان می آورد. در این بیمه نامه، بیمه گر متعهد می شود، غرامت فوت، نقص عضو مربوط به راننده مقصر را که ناشی از وقوع حوادث رانندگی دچار آسیب گردیده است را در چهار چوب قوانین جاری، حداکثر تا سرمایه مندرج دربیمه نامه در چهارچوب آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه تحت پوشش قرار دهد .

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه شخص حوادث راننده: 

1- اصل سوابق بیمه نامه قبلی

2- اصل سند وسیله نقلیه

3- اصل کارت شهربانی وسیله نقلیه

4- اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه

5- تکمیل فرم پرسشنامه (فرم پیشنهاد) و تائید و امضاء آن توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن

فرایندصدور بیمه نامه شخص  حوادث راننده:

1- تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار/ مالک/ نماینده قانونی

2- تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی دارنده وسیله نقلیه به بخش صدور

3- انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق صدور و خسارت توسط کارشناس صدور

4- ثبت اطلاعات در سیستم و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار

5- پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار

6- دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده

مدا ک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث (بدون گزارش مقامات انتظامی):

1-  اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصرو زیاندیده

2- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده 

3- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده 

4- اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده 

5-حضور رانندگان مقصر و زیاندیده 

6-مراجعه وسایل نقلیه مقصر و زیاندیده 

7- اصل فاکتور رسمی لوازم؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد  

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث (با گزارش سازش مقامات انتظامی):

1- اصل گزارش مقامات انتظامی (کروکی)

2- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

3- اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه نامه)

4- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده و تصویر گواهینامه مقصر حادثه 

5- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

6- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

7- حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

8- ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات 

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث  (با گزارش غیر سازش مقامات انتظامی):

1- اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی (کروکی غیر سازش)

2- اصل و تصویر  بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه 

3- اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه نامه) 

4- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه 

5- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

6- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر 

7-اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده 

8-گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف

9- نظریه کارشناس رسمی دادگستری

10-رای صادره و یا صورتجلسه سازش

11- حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

12- ارائه فاکتور رسمی لوازم/داغی قطعات

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت بدنی شخص ثالث:

1- اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه 

2- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه 

3- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه 

4- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر 

5-تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی 

6-تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری

7-تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی (قبولی تقصیر طرفین حادثه)

8-تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی (جهت مصدومین)

9-تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل (جهت متوفین)

       1-9 معاینه جسد 

       2-9 جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات 

       3-9 انحصار وراثت نامحدود 

       4-9 قیم نامه (در صورت وجود صغیر در ورثه)

       5-9 تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی 

       6-9 تصویر شنااسنامه اولیاء دم  (بازماندگان)

10-رای بدوی و تجدید نظر دادگاه (در صورت اعتراض هر یک از طرفین)

فرایند دریافت خسارت مالی شخص ثالث:

1-مراجعه زیاندیده (راننده/مالک/بیمه گذار/نماینده قانونی) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده 

2-مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت 

3-مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل: 

      1-3 مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

      2-3 اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

4- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز 

5- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

 

فرایند دریافت خسارت بدنی شخص ثالث:

1-مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک/بیمه گذار/راننده مقصر/زیاندیده یا نماینده قانونی ایشان جهت تشکیل پرونده 

2-مراجعه یکی از طرفین حادثه/نماینده قانونی ایشان به منظور دریافت نامه رسمی ازواحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای پنجم لغایت هشتم 

3- در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نهم الزامی است 

4-ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر 

5-بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط جاری

6- درصورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی

توجه:بیمه گذاران محترم در صورت وقوع هر یک از خسارت های فوق، مراتب را حداکثر ظرف 5 روز پس از حادثه به شرکت بیمه اعلام فرمائید.