بازگشت به صفحه اصلی
معرفی بیمه‌ها - بیمه اتومبیل - بدنه

معرفی بیمه نامه بدنه

دربیمه نامه بدنه، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی سرقت، صاعقه، آتش سوزی،انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و کلی وارد شده ناشی ازخطرات اصلی به وسیله نقلیه بیمه شده اعم از دستمزد، تعمیرات و ارزش لوازم در صورتی که وسیله نقلیه به ارزش معاملاتی بازار بیمه شده باشد به قیمت روز حادثه پرداخت می شود. 

علاوه بر پوشش های فوق، می توان با پرداخت حق بیمه اضافی انواع خودرو را در مقابل خسارتهای زیر بیمه نمود: 

1- پوشش سرقت قطعات وسايل نقليه سواري با مورد استفاده غير عمومي و غير كرايه: 

قطعات اصلي و لوازم منصوبه بيمه شده بدون سرقت وسيله نقليه با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش سرقت قطعات قرار مي گيرد. 

o       بيمه گذار موظف است گزارش مقامات انتظامي مبني بر چگونگيوقوع حادثه را ارائه نمايد. 

o       تعهد بيمه گر در مورد سرقت قطعات اصلي و وسايل اضافي منصوبه محدود به 5 درصد ارزش وسيله نقليه و حداكثر تا 000ر000ر50  ريال در  طول سال بيمه اي مي باشد. 

o       تعهد بيمه گر براي سرقت هر يك از وسايل اضافي منصوبه با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه مي يابد و درخواست پوشش مجدد منوط به موافقت بيمه گر و پس از بازديداوليه مجدد و دريافت حق بيمه متعلقه امكان پذير مي باشد. 

o       فرانشيز اين پوشش 20 % مبلغ خسارت مي باشد. 

2. پوشش هزينه اياب و ذهاب جهت خودرو هاي سواري: 

درصورت عدم امكان استفاده از وسيله نقليه بيمه شده ناشي از خطرات اصلي موضوع بيمه (به استثناء سرقت) باشد با پرداخت حق بيمه اضافي، روزانه مبلغ مشخصي براي مدت معينبه بيمه گذار پرداخت مي شود. 

o       حداكثر هزينه اياب و ذهاب قابل پرداخت جهت خودرو هاي سواري تحت اين پوشش اضافي، روزانه معادل 000ر50 ريال  خواهد بود و مدت آن از 30 روز در سال بيمه اي پس از كسر دو روز در هر حادثه به عنوان فرانشيز تجاوز نخواهد كرد. 

3. پوشش هزينه توقف جهت خودرو هاي باركش و اتوكار: 

اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت جبران زيان هاي ناشي از عدم استفاده از وسيله نقليه بيمه شده در زماني كه از محل يكي از خسارتهاي مشمول تعهد بيمه گر دچار آسيب شده  و غير قابل استفاده  باشد مطابق شرايط زير ارائه مي گردد. 

 هزینه توقف بارکش  

- با ظرفيت بار پذيري حداكثر دو تن، روزانه معادل يك صد  هزار ريال و حداكثر سي  روز با كسر دو  روز فرانشيز .

- باظرفيت بار پذيري بيش از پنج تن حداكثر تا ده تن،  روزانه معادل دويستوپنجاه هزار ريال  و حداكثر چهل و پنج روز با كسر سه روز فرانشيز

- باظرفيت بار پذيري بيش از ده تن (كاميون و تريلر)،  روزانه معادل دويست و پنجاه  هزار ريال  و حداكثر چهل و پنج روز با كسر سه روزفرانشيز

-با ظرفيت بار پذيري بيش از ده تن (كاميون و تريلر)، روزانه معادل  دويستو پنجاه  هزار ريال  و حداكثر چهل و پنج روز با كسر سه روز فرانشيز

o       هزينه توقف اتوكار  

-با ظرفيت سرنشين حداكثر بيست و شش نفر، روزانه معادل يكصد و بيست هزار ريال  و حداكثر چهل و پنج روز با كسر سه روز فرانشيز

-با ظرفيت سرنشين بيش از بيست و شش نفر، روزانه معادل  دويست و پنجاه هزار ريال و حداكثر چهل و پنج روز با كسر سه روز فرانشيز

4.  پوشش نوسانات قيمت 

 جهت انواع وسائل نقليه (به استثنائ موتورسيكلت) با پرداخت حق بيمه اضافي امكان ارائه پوشش اضافي نوسانات قيمت حداكثر تا سقف 20 % مازاد بر سرمايه بيمه شده وجود دارد. مشروط بر آنکه مورد بیمه در زمان صدور بیمه نامه به قیمت واقعی و ارزش روز بیمه گردد. در غیر این صورت در زمان رسیدگی به خسارت، مبلغ خسارت به نسبت سرمایه بیمه شده به قیمت واقعی روز بازار در زمان صدور بیمه نامه مشمول اعمال قاعده نسبی سرمایه (ماده 10  قانون بیمه) می گردد. 

5- پوشش بلاياي طبيعي 

 ازطريق اين پوشش اضافي مي توان خسارت ناشي از خطرات طبيعي از قبيل سيل و زلزله راتحت پوشش قرارداد

6- پوشش ناشي از اسيد پاشي و مواد شيميائي

اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي وسيله نقليه بيمه شده در مقابل خسارتهاي ناشي از اسيدو مواد شيميائي امكان پذير مي باشد. 

7- پوشش حذف استهلاك 

اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي تخفيف عدم خسارت 45% به بالا هستند امكان پذير مي باشد 

O  اين پوشش شامل استهلاك مربوط به باطري و لاستيكها نمي باشد. 

8. حذف فرانشيز 

اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي تخفيف عدم خسارت 45% به بالا هستند امكان پذير مي باشد 

  o اين پوشش فقط شامل خطرات اصلي بجز سرقت كلي، سرقت جزئي وخسارت كلي مي باشد 

o       اين پوشش شامل خسارت ناشي از پوشش هاي اضافي بيمه نامه بدنه و فرانشيز گواهينامه نمي باشد 

9. پوشش شكست شيشه به تنهائي 

در اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي، وسيله نقليه بيمه شده  به استثناء موتورسيكلت در مقابل خسارت شكست شيشه به تنهائي و بدون برخورد شيئي خارجي و بهعللي غير از خطرات اصلي تحت پوشش قرار مي گيرد.  

10. پوشش ترانزيت 

از طريق اين پوشش و با پرداخت حق بيمه اضافي، وسيله نقليه در خارج از مرزهاي جغرافيايي ايران در صورت وقوع خسارت ناشي از خطرات بيمه شده تحت پوشش قرار مي گيرد. 

*اين پوشش شامل سرقت كلي و سرقت قطعات در خارج از مرزهاي ايران نمي باشد. 

11-بیمه حوادث شخصی:

با بیمه حوادث شخصی منضم به بیمه نامه بدنه، بیمه گذار در تمام مدت 24 ساعت شبانه روزو در تمام نقاط جهان و خارج از وسیله نقلیه و نیز راننده در زمان وقوع حادثه ازطریق وسیله نقلیه بیمه شده، تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد. 

فرانشیز

بخشی از خسارت که بر عهده بیمه گذار خواهد بود فرانشیز گفته می شود. این میزان در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده است. 

•فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث و آتش سوزی (به استثناء موتور سیکلت ها) 

1-خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل 000ر500  ریال 

2-خسارت دوم 2 برابر فرانشیز بند اول (درصد و حداقل)

3-خسارت سوم 3 برابر فرانشیز بند اول (درصد و حداقل) 

*فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3  سال و یا سن راننده کمتر از 25  سال می باشد 10  درصد بیشتر از فرانشیز های فوق الذکر میباشد. 

*فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهایی معادل 20 درصد مبلغ خسارت 

*فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث و آتش سوزی (به جز سرقت) 10 درصد مبلغ خسارت 

*فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی 

درصورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد 50%  فرانشیز خسارت اول خواهد بود.