بازگشت به صفحه اصلی
معرفی بیمه‌ها - بیمه اتومبیل - ثالث

بیمه شخص ثالث ( خسارت مالی ):

الف – حسب مصوبات قانونی در صورتی که میزان خسارت کمتر از مبلغ تعیین شده باشد ارائه گزارش مقامات انتظامی الزامی نمی باشد و طرفین حادثه می توانند با هر دو وسیله به همراه بیمه نامه ها، کارت شناسایی وسائط نقلیه، گواهینامه و کارت ملی طرفین به شرکت بیمه آسیا جهت دریافت خسارت مراجعه نمایند. (در این شرایط بیمه نامه های طرفین در زمان حادثه می بایست معتبر و متوالی باشد)

ب– درصورتی که میزان خسارت بیشتر از مبلغ تعیین شده از سوی مبادی ذیربط باشد بایستی گزارشات مقامات انتظامی تهیه گردد و وسیله نقلیه زیاندیده جهت دریافت خسارت بهشرکت بیمه مراجعه تا خسارت وارده بررسی و پرداخت گردد. 

بیمه شخص ثالث ( خسارت منجر به جرح یا فوت):

الف–در صورتی که مصدوم بعد از تصادف فوت نماید و از این امر  اطمینان حاصل نمودید صحنه حادثه را تغییر ندهید

 و مراتب را به مقامات انتظامی اعلام فرمائید. 

ب- در صورتی که مصدوم در اثر حادثه مجروح گردید و شما مقصر حادثه هستید بلافاصله مصدوم را به مراکز پزشکی منتقل و مراتب را به مقامات انتظامی اعلام فرمائید. 

توجه:مبالغی که از سوی شما جهت کسب رضایت مصدوم پرداخت گردد از شرکت بیمه قابل استرداد نمی باشد.

ج– درصورتی که مصدوم بر اثر حادثه مجروح گردید و شما مقصر حادثه نیستید بلافاصله مصدوم را به مراکز درمانی منتقل نمایید 

مدارک  لازم جهت صدور بیمه نامه شخص ثالث: 

1-اصل سوابق بیمه نامه قبلی

2-اصل سند وسیله نقلیه

3-اصل کارت شهربانی وسیله نقلیه

4-اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه

5-تکمیل فرم پرسشنامه (فرم پیشنهاد) و تائید و امضاء آن توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن

 فرایند صدور بیمه نامه شخص ثالث:

1-تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار /  مالک /  نماینده قانونی

2-تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی دارنده

 وسیله نقلیه به بخش صدور

3-انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق صدور و خسارت توسط کارشناس صدور

4-ثبت اطلاعات در سیستم و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار

5-پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار

6-دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث (بدون گزارش مقامات انتظامی):

1- اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصرو زیاندیده

2-اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده 

3-اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده 

4-اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده 

5-حضور رانندگان مقصر و زیاندیده 

6-مراجعه وسایل نقلیه مقصر و زیاندیده 

7-اصل فاکتور رسمی لوازم؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد  

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث (با گزارش سازش مقامات انتظامی):

1-اصل گزارش مقامات انتظامی (کروکی)

2-اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

3-اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه نامه)

4-اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده و تصویر گواهینامه مقصر حادثه 

5- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

6- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

7-حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

8- ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات 

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث  (با گزارش غیر سازش مقامات انتظامی):

1- اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی (کروکی غیر سازش)

2- اصل و تصویر  بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه 

3- اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه نامه) 

4- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه 

5- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

6- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر 

7-اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده 

8-گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف

9-نظریه کارشناس رسمی دادگستری

10-رای صادره و یا صورتجلسه سازش

11-حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

12-ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات

 مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت بدنی شخص ثالث:

1- اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه 

2- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه 

3- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه 

4- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر 

5-تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی 

6-تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری

7-تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی (قبولی تقصیر طرفین حادثه)

8-تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی (جهت مصدومین)

9-تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل (جهت متوفین)

       1-9 معاینه جسد 

       2-9 جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات 

       3-9 انحصار وراثت نامحدود 

       4-9 قیم نامه (در صورت وجود صغیر در ورثه)

       5-9 تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی 

       6-9 تصویر شناسنامه اولیاء دم  (بازماندگان)

10-رای بدوی و تجدید نظر دادگاه (در صورت اعتراض هر یک از طرفین)

 

فرایند دریافت خسارت مالی شخص ثالث :

1-مراجعه زیاندیده (راننده/مالک/بیمه گذار/نماینده قانونی) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده 

2-مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت 

3-مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل: 

      1-3 مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

      2-3 اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

4- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز 

5- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

 فرایند دریافت خسارت بدنی شخص ثالث :

1- مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک/بیمه گذار/راننده مقصر/زیاندیده یانماینده قانونی ایشان جهت تشکیل پرونده 

2- مراجعه یکی از طرفین حادثه/نماینده قانونی ایشان به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای پنجم لغایت هشتم 

3- در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نهم الزامی است 

4-ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر 

5-بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط جاری

6- درصورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی

 توجه: بیمه گذاران محترم درصورت وقوع هر یک از خسارت های فوق، مراتب را حداکثر ظرف 5  روز پس از حادثه به شرکت بیمه اعلام فرمائید