مدیر عامل
داخلی: 200
ساير اموال (غيراتومبيل)
نمایش کارمندان
اشخاص و خسارت درمان
نمایش کارمندان